TOP

归妹卦第四爻 飞鸟遗之音,不宜上宜下,大吉

2024-02-12 08:01:47 人看过

归妹卦第四爻 飞鸟遗之音,不宜上宜下,大吉

小过:亨,利贞,可小事,不可大事。飞鸟遗之音,不宜上宜下,大吉。

小过象有几解:

其一、小过与中孚同解,下艮上震,卦为大坎,乾三子全。纯阳用事,卦成大坎,阳道难行归妹卦第四爻 飞鸟遗之音,不宜上宜下,大吉,故言过,然阳中而孚,不为凶归妹卦第四爻,故为小过。

其二、下艮,消息为临,上震消息为大壮,由艮至震,为乾卦三四爻。九三:君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎。九四:或跃在渊,无咎。阳道虽行,然然三爻为夕惕,四爻为或跃在渊,与本卦可小事,不可大事意同,阳道难行。三四为阳,不行于地,故为小过。

其三、本象:下卦艮为山,为止,为鸟,上卦震为雷,为动,为鸟,为音。以艮为鸟,下艮为止,上为雷归妹卦第四爻,为险,故不得高飞。以震为鸟,鸟飞山上,不落平地。

亨:虽小过而阳得中而行,故言亨。

利贞:行道以难,故利贞。

可小事,不可大事:阳道行而未壮,故可可小事,不可大事。

飞鸟遗之音,不宜上宜下,大吉:震为飞鸟,艮亦为飞鸟,震为音,不落平地,故言遗之音。鸟高飞则遇险,故言不宜上,止于地有大吉。

卦变取阴象,不取阳象。

初六:飞鸟以凶。

下艮为飞鸟,初爻变,变为雷火丰,下卦变离,为灾,雷火丰又为灾,故凶。

六二:过其祖,遇其妣;不及其君,遇其臣;无咎。

下艮为祖,原卦二至四为巽,二爻变,变为雷风恒,下卦艮变巽,故言过其祖,遇其妣。二至四为巽,变而为乾,巽为臣。此为小过卦,取小象不取大象,故不及其君,遇其臣。

九三:弗过防之,从或戕之,凶。

三爻变,变雷地豫,以下观上,二至四为艮,上卦为震。艮止,故弗过,艮为守,故防之。震为武,为戕,以上征下,故下为凶。(雷地豫,利建侯行师言上震,而不为下坤)

九四:无咎,弗过遇之。往厉必戒,勿用,永贞。

四爻变,变地山谦。下卦艮为止,上卦坤为渊,为险,遇险而止,故言弗过遇之。坤为厉,下艮为止,为戒。勿用归妹卦第四爻,言勿行。君子有终,故永贞。

六五:密云不雨,自我西郊,公弋取彼在穴。

五爻变,变兑山咸。兑为云,为雨归妹卦第四爻 飞鸟遗之音,不宜上宜下,大吉,为西,下艮为山,为止,三至五为乾,为郊。云雨止于山之上,故言密云不雨。乾阳畜在西,故言自我西郊。

原卦上震为公,为弋,变兑为穴,故言公弋取彼在穴。

上六:弗遇过之,飞鸟离之,凶,是谓灾眚。

上六变,震变离,离为飞。鸟自山而飞,故言飞鸟离之。离火炎上,艮山为止,上下相离,故凶。离为灾,故为灾眚。

TAG标签:

相关文章

广告